Celostne pravne reštive in strateško poslovno svetovanje.

Mnenja Informacijske pooblaščenke (IP) na področju VIZ – maj 2022

V pristojnosti IP je tudi, da izdaja mnenja o vseh vprašanjih v zvezi z varstvom osebnih podatkov za javnost, ki pa so načelna, izdana na podlagi konkretnih vprašanj, pripravljena pa glede na predpise, veljavne v času priprave mnenja, saj  IP izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. Tako izdana mnenja zato vsebujejo odgovore in usmeritve, ki so vam lahko v pomoč pri presoji skladnosti poslovanja na področju varstva osebnih podatkov.

V mesecu aprilu ni IP izdal nobenih načelnih mnenj za področje VIZ, so pa v tem prispevku povzetka tista mnenja IP, ki jih je izdal v maju.

Posredovanje osebnih podatkov bivših učencev

Osnovna šola brez privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, nima pravne podlage, da bi komurkoli posredovala sezname učencev (tudi nekdanjih) za namen, ki ni naveden v zakonu.

Celotno mnenje IP je dosegljivo in si lahko preberete na tej povezavi.

Pridobitev zbirk osebnih podatkov, ki jih vodi osnovna šola, s strani staršev v primeru prešolanja otroka

Starši lahko pridobijo kopijo osnovnošolske matične evidence v delu, ki se nanaša na njihovega otroka, kar velja tako za matično evidenco šole, kjer je bil otrok izpisan kot za šolo, na katero se je otrok prešolal. Originalne matične evidence starši ne morejo pridobiti.

Starši lahko pridobijo kopijo matičnega lista, šprtnovzgojnega kartona in osebne mape pri tisti šoli, ki razpolaga z originalnimi dokumenti v trenutku vložitve zahteve.

Celotno mnenje IP je dosegljivo in si lahko preberete na tej povezavi.

Ali ima starš pravico dostopa do eAsistenta za otroka, ki mu zaradi nasilja ni bil zaupan v varstvo in vzgojo, niti ni njegov zakoniti zastopnik

Če je pravica do stikov staršu omejena ali odvzeta, bi bilo upravičeno temu staršu onemogočiti dostop do tistih osebnih podatkov otroka, seznanitev s katerimi bi lahko nasprotovala takšnemu ukrepu. Kateri podatki konkretno so to, IP v okviru mnenja ne more presojati.

Celotno mnenje IP je dosegljivo in si lahko preberete na tej povezavi.

Zakonske osnove za snemanje pouka in ocenjevanja znanja v osnovni šoli

Mnenje obravnava zgolj z vidik obdelave osebnih podatkov, ne pa tudi z drugih vidikov posegov v zasebnost, ki jih snemanje lahko predstavlja:

Za vsako obdelavo osebnih podatkov treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe in za javni sektor, kamor spadajo tudi osnovne šole kot javni zavodi, praviloma prideta v poštev le:

  • zakon (točka (c)), kadar gre za izvajanje javne naloge (točka (e) Splošne uredbe v zvezi s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1) in
  • privolitev, kadar ne gre za izvajanje javnih nalog (točka (a) Splošne uredbe).

Snemanja učencev izrecno ne ureja nobeden izmed trenutno veljavnih zakonov, ki urejajo šolsko delo. Prav tako je mnenje IP, da privolitev v snemanje med poukom najverjetneje ne bi bila ustrezna pravna podlaga, ker gre pri tem za obvezne in neprostovoljne šolske vsebine in s tem torej za izvajanje javnih nalog osnovne šole, kjer pa so učenci nedvomno tudi šibkejše stranke v razmerju do učiteljev oziroma osnovne šole, v povezavi s čimer pa njihova privolitev praviloma ne bi bila ustrezna in veljavna, predvsem z vidika njene (ne)prostovoljnosti.

Za snemanje celotnega pouka v učilnicah kot tudi za snemanje vseh preverjanj znanja učencev zato po mnenju IP ni videti ustrezne pravne podlage.

Pri tem IP poudarja, da mora osnovna šola oziroma posamezen učitelj znanje študentov preverjati na način, ki najmanj poseže v njegovo pravico do varstva osebnih podatkov in zasebnosti. Ocena, v kakšni meri je za izvajanje kvalitetnega in stimulativnega pedagoškega procesa ter za zagotavljanje učinkovitega izvrševanja delovnih obveznosti samih učiteljev uporaba informacijske tehnologije za snemanje pedagoškega procesa ter ocenjevanje znanja nujno potrebna, pa je prvenstveno naloga in dolžnost posamezne osnovne šole kot upravljavke osebnih podatkov njenih učencev. Glede na to se tudi presoja pravna podlaga v zvezi z morebitnimi izjemami za posamične primere (npr. šolanje na daljavo v času epidemije), ki je vedno odvisna od konkretnih okoliščin posameznega primera. Vsekakor pa morajo biti tovrstni načini izvajanja izobraževanja ter preverjanja znanja vedno skrbno premišljeni in po mnenju IP ne bi smeli prekomerno posegati v zasebnost učencev in učenk.

Celotno mnenje IP je dosegljivo in si lahko preberete na tej povezavi.